Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Besluitvormend

maandag 12 februari 2024

20:00 - 20:20
Locatie

Raadzaal, Raadhuisplein 1 Wijhe

Voorzitter
Burgemeester
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Olst-Wijhe, die gehouden wordt op maandag 12 februari 2024 om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe.
U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live
De voorzitter,
mr. Y.P. (Yvonne) van Mastrigt.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Vragenronde raadsleden
 4. 4
  Mededelingen
 5. 5
  Vaststellen overzicht moties en toezeggingen
 6. 7

  VOORSTEL VAN HET PRESIDIUM
  Portefeuillehouder: Presidium
  De wet versterking decentrale rekenkamers is op 1 januari 2023 in werking getreden met een overgangsperiode van een jaar. Dit betekent dat alle gemeenten begin januari 2024 een onafhankelijke rekenkamer moeten instellen. Met dit voorstel wordt hierin voorzien door de benoeming van mevrouw Marion Wichard en de heren Pieter Goedhart en Frank Dieleman als leden van de Rekenkamer Olst-Wijhe.

 7. 8

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer M. (Marcel) Blind
  Een aantal spijtoptanten (voormalige woonwagenbewoners die terug willen keren naar een woonwagen in Olst-Wijhe) is sinds 2017 in gesprek met de gemeente Olst-Wijhe om een standplaats te realiseren. Langere tijd zijn geen concrete locaties aangewezen. Rijksbeleid op het gebied van woonwagenstandplaatsen heeft ertoe geleid dat gemeenten concrete acties gericht op het behoud van de woonwagencultuur dienden uit te voeren. Om deze reden heeft Olst-Wijhe in 2020 een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd onder lokale woonwagenbewoners en spijtoptanten. Op basis van die behoefte zijn twee voorkeurslocaties geselecteerd. Voor deze locaties is een wijziging van het bestemmingsplan voorbereid. Het ontwerp-bestemmingsplan is ter inzage gelegd. Naar aanleiding daarvan zijn zienswijzen ontvangen. Vervolgens zijn de zienswijzen beoordeeld en is nader overleg gevoerd met het waterschap. Naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld om het bestemmingsplan met in achtneming van een aantal wijzigingen vast te stellen. Het voorstel is op 5 februari jl. oordeelsvormend besproken.

  Toezeggingen

  Titel
  Bouwhoogtes woonwagens
 8. 9
  Sluiting
 9. 10