Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Besluitvormend

maandag 8 april 2024

20:00 - 20:20
Locatie

Raadzaal, Raadhuisplein 1 Wijhe

Voorzitter
Burgemeester
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Olst-Wijhe, die gehouden wordt op maandag 8 april 2024 om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe.
U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live
De voorzitter,
Sietske Poepjes

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Vragenronde raadsleden
 4. 4

 5. 5
  Mededelingen
 6. 6
  Vaststellen overzicht moties en toezeggingen
 7. 8

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder mevrouw Judith Compagner
  Conform landelijke afspraken worden de tarieven voor de inzet van de Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering verhoogd. Hiervoor is een aanpassing van de subsidieverordening nodig. De gemeenteraad wordt voorgesteld een wijzigingsvoorstel van deze verordening vast te stellen.

 8. 9

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder mevrouw Judith Compagner
  De vijf samenwerkende gemeenten in de regio Midden-IJssel hebben een vernieuwde en geactualiseerde regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang gerealiseerd met daarin ook de belangrijkste regionale acties in de periode 2024 t/m 2026. Hiertoe is de afgelopen periode een interactief proces gevoerd in bestuurlijk en ambtelijk overleg en met inbreng van lokale advies- en gemeenteraden, cliƫntvertegenwoordigers, aanbieders, woningcorporaties, zorgkantoren/zorgverzekeraars en andere maatschappelijke partners. Dit heeft geleid tot een regiovisie die drie belangrijke bewegingen en vijf regionale maatschappelijke opgaven bevat.

 9. 10

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder mevrouw Judith Compagner
  Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) is een gemeenschappelijke regeling van de 11 gemeenten in de regio IJsselland. Jaarlijks wordt de begroting voorafgaande aan vaststelling in het algemeen bestuur aan de gemeenteraden van de 11 gemeenten voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Het college stelt voor aan de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen op de voorgelegde begrotingswijziging 2024 en begroting 2025.

 10. 11
  Sluiting
 11. 12