Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Besluitvormend

maandag 15 juli 2024

20:00 - 20:20
Locatie

Raadzaal, Raadhuisplein 1 Wijhe

Voorzitter
Burgemeester
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Olst-Wijhe, die gehouden wordt op maandag 15 juli 2024 om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe.
U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live
De voorzitter,
Sietske Poepjes

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Vragenronde raadsleden
 4. 4

 5. 5
  Mededelingen
 6. 6
  Vaststellen overzicht moties en toezeggingen
 7. 7
  Ingekomen stukken
 8. 8

  VOORSTEL VAN HET PRESIDIUM
  Portefeuillehouder: burgemeester mevrouw Sietske Poepjes
  De heer S. Krist van het CDA heeft ontslag genomen. Van zijn opvolger de heer T.F.G.J. Jansen, worden de geloofsbrieven onderzocht en wordt besloten over zijn toelating tot lid van de raad.

 9. 9

  De beëdiging vindt plaats door het afleggen van de eed of belofte in handen van de voorzitter.

 10. 10

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder mevrouw Judith Compagner
  Het Kindcentrum Olst is in de realisatiefase aanbeland. Namens schoolbesturen De Mare, mijnplein, kinderopvangorganisatie KOOS en de gemeente Olst-Wijhe neemt Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) deze realisatie voor haar rekening. Als onderdeel van de uitvoering van het project gaat het college van B&W op 22 juli huurovereenkomsten en een opstalrecht aan en wordt op 16 juli aanstaande een borging afgegeven jegens BNG om een lening aan te trekken. Het college is hiertoe alleen bevoegd als de raad de hiervoor noodzakelijke besluiten neemt. Dat is de reden dat aan de raad wordt voorgesteld om deze besluiten te nemen. Het gaat om twee besluiten: bekostigingsbesluit en borgingsbesluit. Als dat gebeurd is, kan de bouw van het kindcentrum eind dit jaar beginnen. Het voorstel is op 10 juni jl. oordeelsvormend besproken.

 11. 11

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder mevrouw Judith Compagner
  De pijlers voor de toekomst vormen cruciale bouwstenen voor de uiteindelijke toekomstvisie op de fysieke leefomgeving van de gemeente. De visie gaat over hoe we richting 2050 wonen, werken, recreëren, onze energie opwekken, water afvoeren en vasthouden, voor elkaar zorgen en nog veel meer. Het gaat om de volgende drie pijlers:
  • Waterrijke en groene gemeente in balans
  • Gemeenschapskracht in een gezonde leefomgeving
  • Ruimte voor duurzaam en lokaal ondernemen
  De 'Pijlers voor de toekomst' zijn het resultaat van een intensief participatietraject waarin inwoners, scholieren, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen actief hebben meegedacht. In de volgende fase worden de pijlers verder uitgewerkt naar de omgevingsvisie en de vertaling in de verschillende gebieden van Olst-Wijhe. Na de beeldvormende raadsvergadering op 13 mei wordt de raad nu om een oordeel gevraagd. Het voorstel is op 10 juni jl. oordeelsvormend besproken.

 12. 12

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: burgemeester mevrouw Sietske Poepjes
  Het merendeel van de rechtspositie van raads- en commissieleden is centraal bepaald en dwingend geregeld. Voor een beperkt deel van de rechtpositie dient er aanvullend lokaal een verordening vastgesteld te worden. In de bestaande verordening uit 2019 is een aantal aanpassingen gewenst, die nodig zijn door aanpassingen in de rechtspositie voor decentrale politieke ambtsdragers. Hierdoor sluit dit weer aan op de centrale rechtspositie.

 13. 13

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer Hans Olthof
  Het bestuur van Sallcon GR heeft de ontwerpbegroting 2025 "voorlopig" vastgesteld. De gemeenteraden van Olst-Wijhe en Deventer krijgen de mogelijkheid daarover zienswijzen in te dienen. Daarna stelt het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie KonnecteD GR de ontwerpbegroting 2025 definitief vast en wordt deze bij Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Overijssel aangeleverd. Voorstel vanuit het college is geen zienswijze op de ontwerp begroting 2025 van Sallcon GR in te dienen.
  De jaarrekeningen 2023 van Sallcon GR en KonnecteD BV worden ter kennisname aan de gemeenteraad gebracht.

 14. 14

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: burgemeester mevrouw Sietske Poepjes
  Het Dagelijks Bestuur (DB) van de OD IJsselland heeft op 16 april 2024 de financiële verantwoording over 2023, een voorstel over de resultaatsbestemming 2023, een voorstel voor een begrotingswijziging 2024 en de conceptbegroting over 2025 toegezonden aan de raden van de deelnemers in de OD.
  Om meerdere redenen stijgt de gemeentelijke bijdrage aan de OD begroting voor 2025. Daarnaast is het de verwachting dat na 2025 tot een uitbreiding van werkzaamheden en verhoging van de bijdrage zijn te verwachten. Om bovenstaande reden wordt voorgesteld in een zienswijze, onze zorgen over de financiële ontwikkelingen bij de OD aan het bestuur van de OD IJsselland kenbaar te maken.

 15. 15
  Sluiting