Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Besluitvormend

maandag 15 juli 2024

20:00 - 20:20
Locatie

Raadzaal, Raadhuisplein 1 Wijhe

Voorzitter
Burgemeester

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Vragenronde raadsleden
 4. 4
  Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 1 juli 2024 BESLUITENLIJST
 5. 4

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder mevrouw Judith Compagner
  Het Kindcentrum Olst is in de realisatiefase aanbeland. Namens schoolbesturen De Mare, mijnplein, kinderopvangorganisatie KOOS en de gemeente Olst-Wijhe neemt Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) deze realisatie voor haar rekening. Als onderdeel van de uitvoering van het project gaat het college van B&W op 22 juli huurovereenkomsten en een opstalrecht aan en wordt op 16 juli aanstaande een borging afgegeven jegens BNG om een lening aan te trekken. Het college is hiertoe alleen bevoegd als de raad de hiervoor noodzakelijke besluiten neemt. Dat is de reden dat aan de raad wordt voorgesteld om deze besluiten te nemen. Het gaat om twee besluiten: bekostigingsbesluit en borgingsbesluit. Als dat gebeurd is, kan de bouw van het kindcentrum eind dit jaar beginnen.

 6. 5
  Mededelingen
 7. 5

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder mevrouw Judith Compagner
  De pijlers voor de toekomst vormen cruciale bouwstenen voor de uiteindelijke toekomstvisie op de fysieke leefomgeving van de gemeente. De visie gaat over hoe we richting 2050 wonen, werken, recreëren, onze energie opwekken, water afvoeren en vasthouden, voor elkaar zorgen en nog veel meer. Het gaat om de volgende drie pijlers:
  · Waterrijke en groene gemeente in balans
  · Gemeenschapskracht in een gezonde leefomgeving
  · Ruimte voor duurzaam en lokaal ondernemen
  De 'Pijlers voor de toekomst' zijn het resultaat van een intensief participatietraject waarin inwoners, scholieren, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen actief hebben meegedacht. In de volgende fase worden de pijlers verder uitgewerkt naar de omgevingsvisie en de vertaling in de verschillende gebieden van Olst-Wijhe. Na de beeldvormende raadsvergadering op 13 mei wordt de raad nu om een oordeel gevraagd.

 8. 6
  Vaststellen overzicht moties en toezeggingen
 9. 7
  Ingekomen stukken
 10. 8

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: burgemeester mevrouw Sietske Poepjes
  Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting van de Veiligheidsregio IJsselland. De conceptbegroting beschrijft een forse extra gemeentelijke bijdrage door zowel autonome als nieuwe ontwikkelingen, die deels gedekt kunnen worden uit de eigen middelen van de gemeenschappelijke regeling. De gemeentelijke bijdrage stijgt fors. Omdat we -zeker in deze tijden- kritisch moeten zijn op onze uitgaven willen we als gemeente het nadrukkelijke signaal afgeven dat het belangrijk is om terughoudend en sober om te gaan met investeringen teneinde toekomstige gemeentelijke lastenverhoging zoveel mogelijk te voorkomen. Het voorstel is op 27 mei jl. oordeelsvormend besproken. Op basis van deze bespreking heeft de portefeuillehouder conform toezegging de zienswijze robuuster geformuleerd.

 11. 9
  Sluiting