Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Besluitvormend

maandag 25 maart 2024

20:00 - 20:20
Locatie

Raadzaal, Raadhuisplein 1 Wijhe

Voorzitter
Burgemeester
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Olst-Wijhe, die gehouden wordt op maandag 25 maart 2024 om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe.
U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live
De voorzitter,
Sietske Poepjes

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Vragenronde raadsleden
 4. 4

 5. 5
  Mededelingen
 6. 6
  Vaststellen overzicht moties en toezeggingen
 7. 8

  VOORSTEL VAN HET PRESIDIUM
  Portefeuillehouder: burgemeester mevrouw Sietske Poepjes
  In de raadsvergadering van 25 april 2022 is mevrouw G.J. van der Horst benoemd tot burgerlid
  van GroenLinks. Op 6 maart 2024 heeft zij schriftelijk verzocht om ontslagverlening. Volgens het
  Reglement van Orde gemeenteraad Olst-Wijhe (artikel 8) ontslaat de raad een burgerlid.

 8. 9

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer Marcel Blind
  Er is een verzoek ingediend voor de herziening van het bestemmingsplan voor het perceel aan de Raalterweg 9 - 9a te Wesepe. Ter plaatse zijn in de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing twee woningen gerealiseerd. Initiatiefnemer is voornemens hierbij een derde vrijstaande woning te realiseren ter plaatse van een voormalige slachterij. Het bestemmingsplan ziet toe in het vastleggen van zowel de bestaande planologische situatie als de benodigde kaders voor de realisatie van de nieuwe vrijstaande woning. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen in de periode van 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024. In deze periode zijn geen zienswijzen over het plan naar voren gebracht. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het plan ongewijzigd vast te stellen.

 9. 10

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer Marcel Blind
  Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie Overkempe aan de Koekoeksweg 100 in Boskamp. De Seizoenen, de beheerder van de locatie Overkempe wil het zorgcomplex Overkempe moderniseren, laten voldoen aan de huidige (zorg)normen en bestaande initiatieven op het terrein herhuisvesten. Bij de uitwerking is er nadere aandacht besteed aan het parkeren en de ontsluiting van het ‘dorpshuis’. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen in de periode van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024. In deze periode zijn geen zienswijzen over het plan naar voren gebracht. Door de initiatiefnemer is nog verzocht om een ondergeschikte wijziging van het bouwvlak bij het woongebouw aan de noordoostzijde. Daar zijn geen planologische bezwaren tegen. Daarnaast is er een nader onderzoek naar de aanwezige geluidswaarden van de Koekoeksweg aangeleverd, dat bij het bestemmingsplan is gevoegd. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het plan gewijzigd vast te stellen.

 10. 11

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer Marcel Blind
  De eigenaren van de locatie Boxbergerweg 31-31a in het buurtschap De Eikelhof, lokaal bekender als de locatie van de voormalige uitspanning ‘De Lepelaar’, wil het erf transformeren zodat er twee woningen met ruimte voor bedrijvigheid (vergader-/therapie-/praktijkruimte, B&B en kleinschalige horeca/rustpunt) ontstaat. Er is hiervoor een plan uitgewerkt waarbij onder andere het bestaande ‘Toeristische Overstappunt’ wordt ingepast in de nieuwe situatie. Het plan past niet binnen het bestemmingsplan. Het college heeft op 25 april 2023 besloten om in principe medewerking te verlenen aan het herzien van het bestemmingsplan voor dit initiatief. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen in de periode van 14 december 2023 tot en met 14 januari 2024. In deze periode zijn geen zienswijzen over het plan naar voren gebracht. Wel zijn er ambtshalve een aantal wijzigingen in het plan doorgevoerd. De gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

 11. 12
  Afscheid raadsgriffier Jacqueline van Zwam
 12. 13
  Sluiting
 13. 14