Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Besluitvormend

maandag 27 mei 2024

20:00 - 20:20
Locatie

Raadzaal, Raadhuisplein 1 Wijhe

Voorzitter
Burgemeester
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Olst-Wijhe, die gehouden wordt op maandag 27 mei 2024 om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe.
U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live
De voorzitter,
Sietske Poepjes

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Vragenronde raadsleden
 4. 4

 5. 5
  Mededelingen
 6. 6
  Vaststellen overzicht moties en toezeggingen
 7. 8

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer Hans Olthof
  De Gemeenteraad wordt verzocht in te stemmen met de Cultuurvisie Olst-Wijhe 2024-2028. Deze visie is opgesteld in nauwe afstemming met de culturele organisaties van Olst-Wijhe. In deze visie staat beschreven hoe de gemeente en de culturele organisaties de komende jaren toe willen werken naar een toekomstbestendig cultureel veld, door te focussen op lokale cultuur, de jongere generatie en door programmering in aansluiting met maatschappelijke opgaven. Daarnaast kunnen er themajaren gekozen worden om het cultuuraanbod en de organisaties te versterken. Het voorstel is op 6 mei jl. oordeelsvormend besproken.

  Moties

  Titel
  Motie evenementenloket
 8. 9

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder mevrouw Judith Compagner
  In maart 2023 is met de gemeenteraad afgesproken dat wanneer de lasten van de nieuwe kindcentra Olst en Wijhe als gevolg van de rente met meer dan 5% stijgen, dit aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Dat is het geval. De rente is lopende 2023 substantieel gestegen en ondanks een daling eind 2023/begin 2024, is de rente hoger dan in het begin van 2023. Omdat de rente niet beïnvloed kan worden, stelt het college aan de raad voor om de extra rentelasten op te nemen in de kadernota: voor het kindcentrum Olst gaat het om
  € 40.000 in 2026 en voor het kindcentrum Wijhe om € 30.000 in 2027.
  Er is daarnaast meer inzicht verkregen in de woningbouwplanning voor de komende jaren en dat is aanleiding geweest voor het opstellen van nieuwe leerlingenprognoses. Die wijzen uit dat voor het kindcentrum Wijhe het 15 jaargemiddelde van deze prognose uitkomt op 645 leerlingen. Er was uitgegaan van 587 leerlingen. Meer woningen betekent meer inwoners en dus meer behoefte aan voorzieningen zoals scholen, zorg en sport.
  Dit geeft aanleiding om een groter gebouw te ontwerpen waardoor de investeringskosten en de jaarlijkse kapitaallasten zullen stijgen. De jaarlijkse last hiervan bedraagt in 2027 € 35.000. Het college van B&W stelt aan de raad voor om in de kadernota 2025-2028 dekking voor deze extra lasten op te nemen. Het voorstel is op 6 mei jl. oordeelsvormend besproken.

 9. 10

  VOORSTEL VAN PRESIDIUM
  Portefeuillehouder: burgemeester mevrouw Sietske Poepjes
  De evaluatie van het BOB-vergadermodel aan het einde van de vorige raadsperiode en de visie van de huidige raad op de vergaderwijze, hebben geleid tot het in het leven roepen van de werkgroep Vormvrijheid. Deze werkgroep heeft als opdracht meegekregen de aanbevelingen uit de evaluatie en de visie van de raad om te zetten naar concrete voorstellen. De werkgroep heeft diverse voorstellen aan het presidium voorgelegd. Dit heeft geresulteerd in een aantal aanpassingen in de vergaderorde en in de agendering van onderwerpen op de raadsagenda. De meeste wijzigingen zijn ondertussen geïmplementeerd in de werkwijze van de raad. In dit nieuwe Reglement van orde zijn de wijzigingen verwerkt die betrekking hebben op het Reglement van orde. Daarnaast zijn twee nieuwe commissies, auditcommissie en de agendacommissie, toegevoegd aan dit Reglement van orde. Daar waar opportuun is de modelverordening van de VNG gevolgd.

 10. 11

  VOORSTEL VAN DE WERKGEVERSCOMMISSIE VAN DE GEMEENTERAAD
  In het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Olst-Wijhe 2019 onder artikel 4 lid 2, is bepaald dat bij verhindering of afwezigheid de griffier wordt vervangen door een door de raad daartoe aangewezen plaatsvervangend griffier. Mevrouw Koopmans wordt benoemd als plaatsvervangend griffier tot 1 november 2024.
  Na besluitvorming door de raad over haar benoeming legt zij in handen van de voorzitter de eed of belofte af.

 11. 12
  Sluiting
 12. 13