Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Besluitvormend

maandag 6 mei 2024

20:00 - 20:20
Locatie

Raadzaal, Raadhuisplein 1 Wijhe

Voorzitter
Burgemeester
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Olst-Wijhe, die gehouden wordt op maandag 6 mei 2024 om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe.
U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live
De voorzitter,
Sietske Poepjes

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Vragenronde raadsleden
 4. 4

 5. 5
  Mededelingen
 6. 6
  Vaststellen overzicht moties en toezeggingen
 7. 8.a

  VOORSTEL VAN DE WERKGEVERSCOMMISSIE VAN DE GEMEENTERAAD
  De huidige raadsgriffier, Jacqueline van Zwam, heeft op 15 februari 2024 gevraagd om haar ontslag te verlenen met ingang van 1 mei 2024 in verband met het aanvaarden van een andere functie.

 8. 8.b

  VOORSTEL VAN DE WERKGEVERSCOMMISSIE VAN DE GEMEENTERAAD
  Het dienstverband van de raadsgriffier eindigde op 1 mei 2024. De werkgeverscommissie heeft een profiel opgesteld voor de nieuwe raadsgriffier. Op basis van de gevolgde procedure is besloten de huidige raadsadviseur/plaatsvervangend griffier, Anne-Marie Holleman, voor te dragen als nieuwe raadsgriffier van de gemeente Olst-Wijhe.

 9. 9

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer Marcel Blind
  Initiatiefnemer diende eerder een verzoek in voor de realisatie van een kleinschalig woningbouwplan aan de Eikelhofweg 5 aan de rand van de kern Boskamp. Het college van B&W besloot om onder voorwaarden planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen. Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met een herziening van het bestemmingsplan. Het voorstel is op 8 april jl. oordeelsvormend besproken. Dit voorstel werd opnieuw oordeelsvormend geagendeerd op 22 april omdat bij de eerdere behandeling is verzuimd de indieners van zienswijzen uit te nodigen om in te spreken.

 10. 10

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder mevrouw Judith Compagner
  In december 2023 heeft de gemeenteraad eerder besloten om een bedrag van € 132.500, - beschikbaar te stellen aan schoolbestuur De Mare ten behoeve van de herstelactie op het rapport van de Inspectie van het Onderwijs met betrekking tot de verbouwing van dorpshuis De Bongerd voor de huisvesting van Openbare basisschool Dijkzicht. Over de financiering van een resterend bedrag van € 95.000, - moest destijds nog nader overleg met het schoolbestuur plaatsvinden om vervolgens een besluit hierover te nemen. Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd om hiervoor een bedrag van € 47.500,- beschikbaar te stellen, bovenop het bedrag waarover in december al een besluit genomen was. Het voorstel is op 22 april jl. oordeelsvormend besproken.

 11. 11

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer Marcel Blind
  De raad van de gemeente Olst-Wijhe heeft besloten om op de onroerende zaken gelegen in het Plangebied Wengelerhoek te Wijhe (fase 2 en 3) een voorkeursrecht te vestigen. Het voorkeursrecht geeft de gemeente Olst-Wijhe een eerste recht van koop. Met het voorkeursrecht verstevigt de gemeente haar positie op de grondmarkt en gaat zij grondspeculatie tegen. De onroerende zaken waarop het voorkeursrecht is gevestigd zijn gelegen nabij de kern Wijhe en (overwegend) in gebruik als landbouwgrond/grasland. De gemeente wil daar graag in fase 2 circa 100 woningen, later in fase 3 circa 200 woningen en daarnaast, één of meerdere maatschappelijke doeleinden en de bijbehorende voorzieningen (openbare ruimte) ontwikkelen en realiseren. In fase 1 van het plangebied wordt al gebouwd. Daar zijn vorig jaar 50 flexwoningen gerealiseerd. Het voorkeursrecht geldt in eerste instantie voor 3 jaar. Indien de raad vervolgens binnen 3 jaar een omgevingsvisie of omgevingsprogramma vaststelt, loopt het voorkeursrecht door. Er is voor een nieuwe grondslag geen nieuw voorkeursrechtbesluit nodig. De geldingsduur van die nieuwe grondslag geldt vanaf dat moment. Wordt er een omgevingsplan vastgesteld dan geldt het voorkeursrecht voor 5 jaar en kan daarna nog een keer verlengd worden voor 5 jaar met een raadsbesluit. Het voorstel is op 22 april jl. oordeelsvormend besproken.

 12. 12

  Voorstel tot Wijzing Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) (15026-2024)
  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer Hans Olthof
  Op 1 juli 2022 trad de gewijzigde Wet Gemeenteschappelijke Regelingen (Wgr) in werking. Het doel van deze wetswijziging is de democratische legitimatie van de gemeenteraad ten aanzien van verbonden partijen te verbeteren. Voor de implementatie van deze wetswijziging is twee jaar de tijd. In regionaal verband hebben de GGD, Omgevingsdienst (OD), Regionaal Servicepunt (RSJ) en de Omgevingsdienst (OD) samen opgetrokken in samenwerking met een afvaardiging van gemeenteraden en provinciale staten. Met dit besluit heeft de gemeenteraad aan het college toestemming verleend om in te stemmen met de gewijzigde GR-en van de vier verbonden partijen.

 13. 13
  Sluiting
 14. 14