Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Besluitvormend

maandag 10 juni 2024

20:00 - 20:20
Locatie

Raadzaal, Raadhuisplein 1 Wijhe

Voorzitter
Burgemeester
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Olst-Wijhe, die gehouden wordt op maandag 10 juni 2024 om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe.
U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live
De voorzitter,
Sietske Poepjes

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Vragenronde raadsleden
 4. 4

 5. 5
  Mededelingen
 6. 6
  Vaststellen overzicht moties en toezeggingen
 7. 7
  Ingekomen stukken
 8. 7.B

 9. 8

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: burgemeester mevrouw Sietske Poepjes
  Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting van de Veiligheidsregio IJsselland. De conceptbegroting beschrijft een forse extra gemeentelijke bijdrage door zowel autonome als nieuwe ontwikkelingen, die deels gedekt kunnen worden uit de eigen middelen van de gemeenschappelijke regeling. De gemeentelijke bijdrage stijgt fors. Omdat we -zeker in deze tijden- kritisch moeten zijn op onze uitgaven willen we als gemeente het nadrukkelijke signaal afgeven dat het belangrijk is om terughoudend en sober om te gaan met investeringen teneinde toekomstige gemeentelijke lastenverhoging zoveel mogelijk te voorkomen. Het voorstel is op 27 mei jl. oordeelsvormend besproken. Op basis van deze bespreking heeft de portefeuillehouder conform toezegging de zienswijze robuuster geformuleerd.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Overhead over de top
 10. 9

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder mevrouw Judith Compagner
  Op 26 april 2024 heeft het dagelijks bestuur van de GGD IJsselland de Ontwerp Programmabegroting 2025 aangeboden aan de gemeenteraden. De raad kan voor 4 juli een zienswijze indienen op de programmabegroting. Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2025 van GGD IJsselland.

 11. 10

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder Hans Olthof
  Een aantal van de wijzigingen in de wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) leiden tot een verplichte toepassing en verplichte wijziging van Sallcon GR. Andere wijzigingen in de Wgr geven de vrijheid om te kiezen of, en zo ja op welke manier de wijzigingen geïmplementeerd moeten worden. Voorstel aan de gemeenteraad is geen zienswijze in te dienen. Echter, in de gemeenteraad van Deventer is woensdag 22 mei een amendement op dit voorstel aangenomen.
  Het amendement stelt voor om wèl een zienswijze in te dienen, of eigenlijk twee. Zie hiervoor de
  toelichting in het amendement.
  De tweede zienswijze vraag om in ieder geval minimaal eens per 4 jaar een evaluatie van de regeling te houden.
  Omdat het amendement in Deventer is aangenomen is het raadsvoorstel (incl. amendement) in de gemeenteraad van Olst-Wijhe oordeelsvormend besproken op 27 mei. Het in Deventer aangenomen amendement is pas ‘uitvoerbaar’ als de raad van Olst-Wijhe hier ook mee instemt.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Zienswijze indienen t.b.v begrotingswijziging en evaluatie
 12. 11
  Sluiting