Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Besluitvormend

maandag 26 februari 2024

20:00 - 20:20
Locatie

Raadzaal, Raadhuisplein 1 Wijhe

Voorzitter
Burgemeester
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Olst-Wijhe, die gehouden wordt op maandag 26 februari 2024 om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe.
U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live
De voorzitter,
mr. Y.P. (Yvonne) van Mastrigt

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Vragenronde raadsleden
 4. 4

 5. 5
  Mededelingen
 6. 6
  Vaststellen overzicht moties en toezeggingen
 7. 8

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer M. (Marcel) Blind
  Initiatiefnemer diende eerder een principeverzoek in voor de herontwikkeling van het perceel aan De Wesenberg 3 te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling de intensieve agrarische activiteiten hier staken en de agrarische bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie twee woningen realiseren, waarvan één in het bestaande hoofdgebouw en één vrijstaande woning. Het college van B&W besloot om onder voorwaarden planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen. Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met een herziening van het bestemmingsplan.

 8. 9

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer M. (Marcel) Blind
  De bewoner van de IJsseldijk 115 in Welsum en tevens initiatiefnemer wil de schuur van de karakteristieke boerderij verbouwen zodat hier acht woonzorg-studio’s ontstaan. Het is de bedoeling dat hier bewoners van 18 jaar of ouder komen te wonen die op grond van hun beperking een persoonsgebonden budget toegekend hebben gekregen vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dit plan sluit aan op de Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025, maar past niet binnen de bestemming ‘Wonen’ die volgens het bestemmingsplan op deze locatie rust. Het college heeft eerder besloten om in principe medewerking te verlenen aan het herzien van het bestemmingsplan voor dit initiatief. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen in de periode van 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024. In deze periode zijn geen zienswijzen over het plan naar voren gebracht. De gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

 9. 10

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer M. (Marcel) Blind
  Aan de Steunenbergerweg 6 wordt al jarenlang gewerkt aan een plan voor de realisatie van een aantal woningen. In 2019 heeft de gemeenteraad Olst-Wijhe een plan vastgesteld waarna de locatie van eigenaar is gewisseld. De nieuwe eigenaren hebben het plan verder uitgewerkt. De uitwerking past niet binnen het bestemmingsplan zoals dat in 2019 is vastgesteld en daarom is een nieuw bestemmingsplan voorbereid. In het bestemmingsplan wordt het bouwvlak op het achtererf gewijzigd (en verkleind) en daarnaast wordt de karakteristieke boerderij op het voorerf gesplitst. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024. In deze periode zijn geen zienswijzen over het plan naar voren gebracht. Het bestemmingsplan wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

 10. 11

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: burgemeester mevrouw Y.P. (Yvonne) van Mastrigt
  Jaarlijks wordt op basis van de modelverordening van de VNG de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geactualiseerd. Deze wijzigingsronde bevat extra bepalingen in relatie tot Openbare Orde en Veiligheid, extra bepalingen voor het gebruik van vuurwerk en tot slot de mogelijkheid ontheffing te verlenen van de standaardvoorschriften zoals vastgelegd in het geluidbeleid bij evenementen. Daarnaast richt de actualisatie zich op een leesbare en heldere APV die juridisch en beleidsmatig consistent is. Het voorstel is op 12 februari jl. oordeelsvormend besproken.

  Amendementen

  Titel
  Amendement APV 258
  Amendement APV 273
 11. 12

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: burgemeester mevrouw Y.P. (Yvonne) van Mastrigt
  In 2016 heeft de gemeenteraad zowel een gedragscode voor raadsleden als voor leden van het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Door de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur, maar ook door diverse ontwikkelingen en nieuwe inzichten, is het noodzakelijk dat er een actualisatie plaatsvindt. In de nieuwe gedragscode wordt onder andere vastgelegd hoe politieke ambtsdragers om moeten gaan met nevenfuncties, het ontvangen van geschenken, het indienen van declaraties en over het gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Daarnaast wordt een nieuw protocol vastgesteld:’ Hoe te handelen bij een vermoeden van een integriteitsschending van het gemeentebestuur Olst-Wijhe’. Het voorstel is op 12 februari jl. oordeelsvormend besproken.

 12. 13

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouders: wethouder de heer H. (Hans) Olthof, wethouder mevrouw (J.) Judith Compagner en wethouder de heer M. (Marcel) Blind
  In de context van de heroverwegingsoperatie in 2021 is een (verkorte) bestuurskrachtmeting uitgevoerd waarbij de opgaven van de gemeente Olst-Wijhe zijn afgezet tegen de zogenoemde hulpbronnen (bestuurders, medewerkers, financiën, samenwerking en samenleving). Op basis van dit onderzoek is vastgesteld dat de gemeente Olst-Wijhe met de huidige wijze van organiseren niet toekomstbestendig is. Naar aanleiding hiervan is een onderzoek uitgevoerd waarbij verschillende toekomstscenario’s voor de gemeente Olst-Wijhe in kaart zijn gebracht. Dit is vertaald in het rapport “meanderen langs de IJssel” waarin wordt voorgesteld om de komende jaren toe te werken naar het scenario “netwerkgemeente”. Het voorstel is op 12 februari jl. oordeelsvormend besproken.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Toekomstbestendig Olst-Wijhe
 13. 14

  Commissaris van de Koning Heidema heeft Yvonne van Mastrigt met ingang van 27 februari 2024 ontheven van haar functie als waarnemend burgemeester van Olst-Wijhe. Een taak die zij sinds 5 september 2022 heeft vervuld. Nestor van de raad Erna ter Haar en loco-burgemeester Marcel Blind spreken haar kort toe.

 14. 15
  Sluiting
 15. 16