Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Besluitvormend

maandag 22 april 2024

20:00 - 20:20
Locatie

Raadzaal, Raadhuisplein 1 Wijhe

Voorzitter
Burgemeester
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Olst-Wijhe, die gehouden wordt op maandag 22 april 2024 om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe.
U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live
De voorzitter,
Sietske Poepjes

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Vragenronde raadsleden
 4. 4

 5. 5
  Mededelingen
 6. 6
  Vaststellen overzicht moties en toezeggingen
 7. 8

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer Marcel Blind
  Het college heeft op 28 november 2023 de conclusie getrokken dat het Plan van Aanpak van de Stichting Noordmanshoek niet aan de randvoorwaarden van de gemeenteraad voldoet. Het onderzoek naar de gevolgen is nu gereed. Voor de toekomst stelt het college aan de raad voor dat de gemeente zelf de regie over de gebiedsontwikkeling Noordmanshoek oppakt. Dit houdt in dat de gemeente zelf een ruimtelijk beeld en ontwikkelstrategie gaat uitwerken en vaststellen. Voorstel is om daarbij de Landgoedvisie van Stichting Noordmanshoek ter inspiratie te nemen. Kern van deze visie is een combinatie van groen, rood en energietuinen. Voor deze uitwerking vraagt het college € 95.000,- aan de raad. Na de zomer besluit de raad over het ruimtelijk beeld, de ontwikkelstrategie en de financiële analyse van de Noordmanshoek. Het voorstel is op 25 maart en 8 april jl. oordeelsvormend besproken.

  Amendementen

  Titel
  Amendement gebiedsontwikkeling NMH
  Amendement Noordmanshoek door met een schone lei
  Amendement voorstel stichting Noordmanshoek als leidend

  Moties

  Titel
  Motie van afkeuring wethouder Blind
 8. 9

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer Marcel Blind
  Het is al meerdere jaren de wens van de gemeente om op het SPOC in Wijhe een kindcentrum te realiseren. Het Kindcentrum Wijhe is een locatie waar verschillende onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen uit Wijhe en Boerhaar worden geclusterd in één gebouw. Om dit plan te kunnen realiseren is een wijziging van het bestemmingsplan benodigd. Het ontwerp van dit bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 30 november 2023 tot en met 10 januari 2024. In deze periode zijn er drie zienswijzen over het plan naar voren gebracht. De zienswijzen leiden niet tot een wijziging in het plan. Wel is er in overleg met het waterschap een ambtelijke wijziging in de regels van het bestemmingsplan doorgevoerd. Het college van B&W wordt daarom voorgesteld om het bestemmingsplan gewijzigd voor te leggen aan de gemeenteraad. Het voorstel is op 8 april jl. oordeelsvormend besproken.

 9. 10

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder mevrouw Judith Compagner
  In maart 2023 is met de gemeenteraad afgesproken dat wanneer de lasten van de nieuwe kindcentra Olst en Wijhe als gevolg van de rente met meer dan 5% stijgen, dit aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Dat is het geval. De rente is lopende 2023 substantieel gestegen en ondanks een daling eind 2023/begin 2024, is de rente hoger dan in het begin van 2023. Omdat de rente niet beïnvloed kan worden, stelt het college aan de raad voor om de extra rentelasten op te nemen in de kadernota: voor het kindcentrum Olst gaat het om € 40.000 in 2026 en voor het kindcentrum Wijhe om € 30.000 in 2027.
  Er is daarnaast meer inzicht verkregen in de woningbouwplanning voor de komende jaren en dat is aanleiding geweest voor het opstellen van nieuwe leerlingenprognoses. Die wijzen uit dat voor het kindcentrum Wijhe het 15 jaargemiddelde van deze prognose uitkomt op 645 leerlingen. Er was uitgegaan van 587 leerlingen. Meer woningen betekent meer inwoners en dus meer behoefte aan voorzieningen zoals scholen, zorg en sport.
  Dit geeft aanleiding om een groter gebouw te ontwerpen waardoor de investeringskosten en de jaarlijkse kapitaallasten zullen stijgen. De jaarlijkse last hiervan bedraagt in 2027 € 35.000. Het college van B&W stelt aan de raad voor om in de kadernota 2025-2028 dekking voor deze extra lasten op te nemen.

 10. 11

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer Marcel Blind
  In de Gebiedsagenda Boskamp uit 2021 is de plek van de vroegere basisschool De Klimboom aangewezen voor woningbouw voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) van jonge/startende Boskampenaren. Dit past bij ook in de gemeentelijke focus op wonen. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Er zijn enkele ondergeschikte wijzigingen. Het stedenbouwkundig plan, dat als bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd wordt vervangen door de versie met datum 25 januari 2024. Daarnaast wordt de waterparagraaf gewijzigd wordt naar aanleiding van het nadere overleg met het Waterschap.
  Er kan nu een besluit genomen worden over de vaststelling van het bestemmingsplan en de bijbehorende grondexploitatie als financieel kader van deze gemeentelijke ontwikkellocatie.

 11. 12

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer Marcel Blind
  Met dit voorstel ligt een tijdelijke subsidieverordening voor: “lokale aanpak isolatie koopwoningen gemeente Olst-Wijhe". Deze subsidieverordening is nodig om het uitkeren van subsidies aan woningeigenaren mogelijk te maken. De gemeente Olst-Wijhe heeft van het Rijk een subsidie ontvangen om huiseigenaren van 291 slecht geïsoleerde koopwoningen met een WOZ-waarde lager dan € 371.000 financieel te ondersteunen met een subsidie wanneer zij hun woning isoleren.

 12. 13

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer Marcel Blind
  Voor de locatie Oranjelaan 2 (beter bekend als de Albert Heijn) in Wijhe is een plan uitgewerkt voor de uitbreiding van de Albert Heijn op de plek waar zich nu drie oude woningen bevinden op de hoek van de Julianalaan met de Beatrixlaan. Boven deze uitbreiding moeten vijf kleine appartementen voor starters/jongeren worden gerealiseerd. Het plan past niet binnen het bestemmingsplan Wijhe en daarom is een wijziging van het bestemmingsplan voorbereid. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024. In deze periode zijn geen zienswijzen over het plan naar voren gebracht. Wel zijn er een aantal ambtshalve wijzigingen in het plan doorgevoerd. Het bestemmingsplan wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

 13. 14

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder mevrouw Judith Compagner
  Het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon GR heeft op 7 maart 2024 de Begroting 2024 1e wijziging Sallcon GR vastgesteld.
  De gemeenteraden van Olst-Wijhe (en Deventer) krijgen de mogelijkheid hierover zienswijzen in te dienen. Daarna stelt het bestuur van de bedrijfsvoering organisatie Sallcon GR de begroting 2024 1e wijziging definitief vast. Het college heeft besloten om de gemeenteraad te adviseren om geen zienswijze in te dienen. Na vaststelling wordt de begroting 2024 1e wijziging Sallcon GR bij Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel ingediend.

 14. 15
  Sluiting
 15. 16