Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Besluitvormend

maandag 11 maart 2024

20:00 - 20:20
Locatie

Raadzaal, Raadhuisplein 1 Wijhe

Voorzitter
Burgemeester
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Olst-Wijhe, die gehouden wordt op maandag 11 maart 2024 om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe.
U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live
De voorzitter,
mr. S.A.E. (Sietske) Poepjes

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Vragenronde raadsleden
 4. 4
  Mededelingen
 5. 5
  Vaststellen overzicht moties en toezeggingen
 6. 7

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer M. (Marcel) Blind
  Initiatiefnemer diende eerder een verzoek in voor de ontwikkeling van kleinschalige woningbouw op de grond achter de Scholtensweg te Wesepe. Om dit mogelijk te maken wordt een voormalige kippenschuur van circa 1.100 m2 gesloopt en daarmee de intensieve bedrijfstak beëindigd aan de Dominee E. Kreikenlaan 5 en 7 te Wesepe. Hierdoor wordt een milieuknelpunt voor de kern van Wesepe opgelost en is een kleine stedenbouwkundige uitbreiding van Wesepe mogelijk. Op het perceel gelegen achter de school worden in totaal 12 woningen mogelijk gemaakt (een vrijstaande, een drie-onder-één kap, een rij van vier starterswoningen en een rij van vier sociale huurwoningen). Zo wordt een bijdrage geleverd aan de woningbehoefte in Wesepe. Het college van B&W besloot om onder voorwaarden planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met een herziening van het bestemmingsplan. Het voorstel is op 26 februari jl. oordeelsvormend besproken.

 7. 8

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer M. (Marcel) Blind
  De locatie van de voormalige Tellegenschool is ten behoeve van herontwikkeling voor woningbouw in 2022 in een openbare verkoop (of ‘biedboek’) procedure verkocht. De combinatie Nikkels/Bemog heeft naar aanleiding van deze procedure het recht verworven om de locatie aan te kopen en deze herontwikkeling uit te voeren. Zij hebben binnen de door de gemeente gestelde kaders een plan gemaakt voor 25 woningen. Voor dit plan is een ontwerp-bestemmingsplan in procedure gebracht die voor een periode van zes weken ter inzage heeft gelegen. In deze periode is er één zienswijze over het plan ingediend. Naar aanleiding van de zienswijze is in de toelichting het plan in meer detail beschreven. Het plan wordt nu met een wijziging in de toelichting ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Het voorstel is op 26 februari jl. oordeelsvormend besproken.

 8. 9

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer M. (Marcel) Blind
  De eigenaren van de (verouderde) woning aan de Raalterweg 3a in Wesepe willen deze slopen en het bouwvlak binnen de bestaande woonbestemming verplaatsen en vergroten. De woning ligt direct naast het bedrijventerrein “Zuid Wesepe”. Het college van B&W heeft in principe besloten medewerking te verlenen aan het herzien van het bestemmingsplan omdat het verplaatsen van het bouwvlak een netto verbetering voor de mogelijke bedrijfsactiviteiten op het bedrijventerrein oplevert. De gevoelige bestemming ‘wonen’, die zorgt voor een beperking van bedrijfsmogelijkheden vanwege milieuaspecten zoals geluid en geur, komt voor een groot deel namelijk verderaf te liggen. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen over het plan naar voren gebracht. Wel zijn er ambtshalve een aantal wijzigingen in het plan doorgevoerd. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

 9. 10

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer H. (Hans) Olthof
  De Raad heeft ingestemd met de bedrijventerreinenvisie Olst-Wijhe 2040. Het primaire doel van deze bedrijventerreinenvisie is om gemeente, bedrijfsleven en andere belanghebbenden in Olst-Wijhe en nabije regio richting te geven. De visie vormt een leidraad/kompas voor strategische besluitvorming en actie op het gebied van bedrijventerreinenontwikkeling en beheer. Deze visie zien we als gemeente als tussenstap en input voor de integrale afweging in het kader van de Omgevingsvisie 1.0. met geplande vaststelling. Er zal een ruimtelijke inpassing en vervolg uitvoeringsplan(nen) uitgewerkt worden. Deze visie is in nauwe samenwerking met de Ondernemerskring Olst-Wijhe tot stand gekomen. Deze gezamenlijke aanpak leidt ertoe dat het niet de visie van de gemeente is, maar even zozeer van, voor en door (lokale) ondernemers. Het voorstel is op 26 februari jl. oordeelsvormend besproken.

 10. 11

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer H. (Hans) Olthof
  De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de Cultuuropdracht Olst-Wijhe 2024-2028. Deze opdracht komt voort uit de ‘culturele foto’ die in 2021/2022 samen met het culturele veld in Olst-Wijhe is gemaakt. Daarin werden een aantal uitdagingen en kansen genoemd, die vervat zijn in drie speerpunten in de Cultuuropdracht. Met deze opdracht kan het participatieproces met de cultuurorganisaties gestart worden om samen tot een nieuw breed gedragen cultuurvisie te komen. Het voorstel is op 26 februari jl. oordeelsvormend besproken.

 11. 12
  Sluiting
 12. 13