Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Oordeelsvormend

maandag 22 april 2024

20:20 - 22:00
Locatie

Raadzaal, Raadhuisplein 1 Wijhe

Toelichting

Geachte mevrouw, heer,
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare oordeelsvormende raadsbijeenkomst van de gemeente Olst-Wijhe, die gehouden wordt op maandag 22 april 2024 om 20.20 uur (of later als de besluitvormende raadsvergadering daartoe aanleiding geeft) in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe. U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live
Namens de voorzitter,
Anne-Marie Holleman
Raadsgriffier

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Spreekrecht inwoners
 4. 4

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS


  Portefeuillehouder: wethouder de heer Marcel Blind
  Initiatiefnemer diende eerder een verzoek in voor de realisatie van een kleinschalig woningbouwplan aan de Eikelhofweg 5 aan de rand van de kern Boskamp. Het college van B&W besloot om onder voorwaarden planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen. Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met een herziening van het bestemmingsplan. Het voorstel is op 8 april jl. oordeelsvormend besproken. Dit voorstel wordt opnieuw oordeelsvormend geagendeerd omdat bij de eerdere behandeling is verzuimd de indieners van zienswijzen uit te nodigen om in te spreken.

 5. 5

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder mevrouw Judith Compagner
  In december 2023 heeft de gemeenteraad eerder besloten om een bedrag van € 132.500, - beschikbaar te stellen aan schoolbestuur De Mare ten behoeve van de herstelactie op het rapport van de Inspectie van het Onderwijs met betrekking tot de verbouwing van dorpshuis De Bongerd voor de huisvesting van Openbare basisschool Dijkzicht. Over de financiering van een resterend bedrag van € 95.000, - moest destijds nog nader overleg met het schoolbestuur plaatsvinden om vervolgens een besluit hierover te nemen. Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd om hiervoor een bedrag van € 47.500,- beschikbaar te stellen, bovenop het bedrag waarover in december al een besluit genomen was.

 6. 6

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer Marcel Blind
  De raad van de gemeente Olst-Wijhe heeft besloten om op de onroerende zaken gelegen in het Plangebied Wengelerhoek te Wijhe (fase 2 en 3) een voorkeursrecht te vestigen. Het voorkeursrecht geeft de gemeente Olst-Wijhe een eerste recht van koop. Met het voorkeursrecht verstevigt de gemeente haar positie op de grondmarkt en gaat zij grondspeculatie tegen. De onroerende zaken waarop het voorkeursrecht is gevestigd zijn gelegen nabij de kern Wijhe en (overwegend) in gebruik als landbouwgrond/grasland. De gemeente wil daar graag in fase 2 circa 100 woningen, later in fase 3 circa 200 woningen en daarnaast, één of meerdere maatschappelijke doeleinden en de bijbehorende voorzieningen (openbare ruimte) ontwikkelen en realiseren. In fase 1 van het plangebied wordt al gebouwd. Daar zijn vorig jaar 50 flexwoningen gerealiseerd. Het voorkeursrecht geldt in eerste instantie voor 3 jaar. Indien de raad vervolgens binnen 3 jaar een omgevingsvisie of omgevingsprogramma vaststelt, loopt het voorkeursrecht door. Er is voor een nieuwe grondslag geen nieuw voorkeursrechtbesluit nodig. De geldingsduur van die nieuwe grondslag geldt vanaf dat moment. Wordt er een omgevingsplan vastgesteld dan geldt het voorkeursrecht voor 5 jaar en kan daarna nog een keer verlengd worden voor 5 jaar met een raadsbesluit.

 7. 7
  Sluiting