Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Oordeelsvormend

Vervallen

maandag 22 januari 2024

20:20 - 22:00
Toelichting

Geachte mevrouw, heer,
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare oordeelsvormende raadsbijeenkomst van de gemeente Olst-Wijhe, die gehouden wordt op maandag 22 januari 2024 om 20.20 uur (of later als de besluitvormende raadsvergadering daartoe aanleiding geeft) in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe. U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live
Namens de voorzitter,
J.T.J.J. (Jacqueline) van Zwam
Raadsgriffier

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Spreekrecht inwoners
 4. 4

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: burgemeester mevrouw Y.P. (Yvonne) van Mastrigt
  In 2016 heeft de gemeenteraad zowel een gedragscode voor raadsleden als voor leden van het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Door de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur, maar ook door diverse ontwikkelingen en nieuwe inzichten, is het noodzakelijk dat er een actualisatie plaatsvindt. In de nieuwe gedragscode wordt onder andere vastgelegd hoe politieke ambtsdragers om moeten gaan met nevenfuncties, het ontvangen van geschenken, het indienen van declaraties en over het gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Daarnaast wordt een nieuw protocol vastgesteld:’ Hoe te handelen bij een vermoeden van een integriteitsschending van het gemeentebestuur Olst-Wijhe’.

 5. 5

  Het college van B&W heeft op 8 november jl. het plan van aanpak voor Noordmanshoek ontvangen van de Stichting. Na bestudering van dit plan heeft het college geconstateerd dat het niet voldoet aan de door de gemeenteraad gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten. Daarmee is er volgens het college onvoldoende basis om tot een succesvol vervolg te komen. Op verzoek van de raadsleden Koekkoek, Vruggink en Mulder (gedaan in de raadsvergadering van 4 december 2023) is dit besluit van het college geagendeerd om er een debat over te voeren. Het in de genoemde raadsvergadering toegezegde feitenrelaas vanaf 2016 dient (mede) als onderlegger.

 6. 6

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Een aantal spijtoptanten (voormalige woonwagenbewoners die terug willen keren naar een woonwagen in Olst-Wijhe) is sinds 2017 in gesprek met de gemeente Olst-Wijhe om een standplaats te realiseren. Langere tijd zijn geen concrete locaties aangewezen. Rijksbeleid op het gebied van woonwagenstandplaatsen heeft ertoe geleid dat gemeenten concrete acties gericht op het behoud van de woonwagencultuur dienden uit te voeren. Om deze reden heeft Olst-Wijhe in 2020 een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd onder lokale woonwagenbewoners en spijtoptanten. Op basis van die behoefte zijn twee voorkeurslocaties geselecteerd. Voor deze locaties is een wijziging van het bestemmingsplan voorbereid. Het ontwerp-bestemmingsplan is ter inzage gelegd. Naar aanleiding daarvan zijn zienswijzen ontvangen. Vervolgens zijn de zienswijzen beoordeeld en is nader overleg gevoerd met het waterschap. Naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld om het bestemmingsplan met in achtneming van een aantal wijzigingen vast te stellen.

 7. 7
  Sluiting