Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Oordeelsvormend

maandag 6 mei 2024

20:20 - 22:00
Locatie

Raadzaal, Raadhuisplein 1 Wijhe

Toelichting

Geachte mevrouw, heer,
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare oordeelsvormende raadsbijeenkomst van de gemeente Olst-Wijhe, die gehouden wordt op maandag 6 mei 2024 om 20.20 uur(of later als de besluitvormende raadsvergadering daartoe aanleiding geeft) in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe. U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live
Namens de voorzitter,
Anne-Marie Holleman

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Spreekrecht inwoners
 4. 4

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer Hans Olthof


  De Gemeenteraad wordt verzocht in te stemmen met de Cultuurvisie Olst-Wijhe 2024-2028. Deze visie is opgesteld in nauwe afstemming met de culturele organisaties van Olst-Wijhe. In deze visie staat beschreven hoe de gemeente en de culturele organisaties de komende jaren toe willen werken naar een toekomstbestendig cultureel veld, door te focussen op lokale cultuur, de jongere generatie en door programmering in aansluiting met maatschappelijke opgaven. Daarnaast kunnen er themajaren gekozen worden om het cultuuraanbod en de organisaties te versterken.

  Toezeggingen

  Titel
  Mogelijkheid om voor (repeterende) evenementen een vergunning voor meerdere (5) jaren af te geven
 5. 5

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder mevrouw Judith Compagner
  In maart 2023 is met de gemeenteraad afgesproken dat wanneer de lasten van de nieuwe kindcentra Olst en Wijhe als gevolg van de rente met meer dan 5% stijgen, dit aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Dat is het geval. De rente is lopende 2023 substantieel gestegen en ondanks een daling eind 2023/begin 2024, is de rente hoger dan in het begin van 2023. Omdat de rente niet beïnvloed kan worden, stelt het college aan de raad voor om de extra rentelasten op te nemen in de kadernota: voor het kindcentrum Olst gaat het om € 40.000 in 2026 en voor het kindcentrum Wijhe om € 30.000 in 2027.
  Er is daarnaast meer inzicht verkregen in de woningbouwplanning voor de komende jaren en dat is aanleiding geweest voor het opstellen van nieuwe leerlingenprognoses. Die wijzen uit dat voor het kindcentrum Wijhe het 15 jaargemiddelde van deze prognose uitkomt op 645 leerlingen. Er was uitgegaan van 587 leerlingen. Meer woningen betekent meer inwoners en dus meer behoefte aan voorzieningen zoals scholen, zorg en sport.
  Dit geeft aanleiding om een groter gebouw te ontwerpen waardoor de investeringskosten en de jaarlijkse kapitaallasten zullen stijgen. De jaarlijkse last hiervan bedraagt in 2027 € 35.000. Het college van B&W stelt aan de raad voor om in de kadernota 2025-2028 dekking voor deze extra lasten op te nemen.

 6. 6
  Sluiting