Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Oordeelsvormend

maandag 27 mei 2024

20:20 - 22:00
Locatie

Raadzaal, Raadhuisplein 1 Wijhe

Toelichting

Geachte mevrouw, heer,
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare oordeelsvormende raadsbijeenkomst van de gemeente Olst-Wijhe, die gehouden wordt op maandag 27 mei 2024 om 20.20 uur(of later als de besluitvormende raadsvergadering daartoe aanleiding geeft) in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe. U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live
Namens de voorzitter,
Anne-Marie Holleman
Raadsgriffier

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Spreekrecht inwoners
 4. 4

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: burgemeester mevrouw Sietske Poepjes
  Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting van de Veiligheidsregio IJsselland. De conceptbegroting beschrijft een forse extra gemeentelijke bijdrage door zowel autonome als nieuwe ontwikkelingen, die deels gedekt kunnen worden uit de eigen middelen van de gemeenschappelijke regeling. De gemeentelijke bijdrage stijgt fors. Omdat we -zeker in deze tijden- kritisch moeten zijn op onze uitgaven willen we als gemeente het nadrukkelijke signaal afgeven dat het belangrijk is om terughoudend en sober om te gaan met investeringen teneinde toekomstige gemeentelijke lastenverhoging zoveel mogelijk te voorkomen.

  Toezeggingen

  Titel
  Zienswijze robuuster formuleren
 5. 5

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS


  Portefeuillehouder: wethouder Hans Olthof
  Een aantal van de wijzigingen in de wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) leiden tot een verplichte toepassing en verplichte wijziging van Sallcon GR. Andere wijzigingen in de Wgr geven de vrijheid om te kiezen of, en zo ja op welke manier de wijzigingen geïmplementeerd moeten worden. In de bijgevoegde beslispuntenmemo (“Keuzes wijziging Sallcon GR”) wordt dit inzichtelijk gemaakt. Het bestuur van Sallcon GR heeft de adviezen overgenomen en toegepast in de te wijzigen gemeenschappelijke regeling GR. Voorstel aan de gemeenteraad is geen zienswijze in te dienen. Echter, in de gemeenteraad van Deventer is woensdag 22 mei een amendement op dit voorstel aangenomen.


  Het amendement stelt voor om wèl een zienswijze in te dienen, of eigenlijk twee.


  De eerste zienswijze ziet op artikel 17 lid 8, waarbij wordt gevraagd de uitzondering te schrappen voor begrotingswijzigingen waar geen wijziging wordt gebracht in de bijdragen van de gemeenten (zie de toelichting van het amendement).
  De tweede zienswijze vraag om in ieder geval minimaal eens per 4 jaar een evaluatie van de regeling te houden.


  Omdat het amendement in Deventer is aangenomen wordt nu ook in de gemeenteraad van Olst-Wijhe dit voorstel oordeelsvormend besproken met het aangenomen amendement.
  Het in Deventer aangenomen amendement is pas ‘uitvoerbaar’ als de raad van Olst-Wijhe hier ook mee instemt.

 6. 6
  Sluiting