Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Oordeelsvormend

maandag 8 april 2024

20:20 - 22:00
Locatie

Raadzaal, Raadhuisplein 1 Wijhe

Toelichting

Geachte mevrouw, heer,
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare oordeelsvormende raadsbijeenkomst van de gemeente Olst-Wijhe, die gehouden wordt op maandag 8 april 2024 om 20.20 uur (of later als de besluitvormende raadsvergadering daartoe aanleiding geeft) in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe. U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live
Namens de voorzitter,
Anne-Marie Holleman
Raadsgriffier

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Spreekrecht inwoners
 4. 4

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer Marcel Blind
  Het college heeft op 28 november 2023 de conclusie getrokken dat het Plan van Aanpak van de Stichting Noordmanshoek niet aan de randvoorwaarden van de gemeenteraad voldoet. Het onderzoek naar de gevolgen is nu gereed. Voor de toekomst stelt het college aan de raad voor dat de gemeente zelf de regie over de gebiedsontwikkeling Noordmanshoek oppakt. Dit houdt in dat de gemeente zelf een ruimtelijk beeld en ontwikkelstrategie gaat uitwerken en vaststellen. Voorstel is om daarbij de Landgoedvisie van Stichting Noordmanshoek ter inspiratie te nemen. Kern van deze visie is een combinatie van groen, rood en energietuinen. Voor deze uitwerking vraagt het college € 95.000,- aan de raad. Na de zomer besluit de raad over het ruimtelijk beeld, de ontwikkelstrategie en de financiële analyse van de Noordmanshoek. Het voorstel is op 25 maart jl. oordeelsvormend besproken maar niet afgerond. Aan de behandeling wordt vanavond een vervolg gegeven.

 5. 5

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer Marcel Blind
  Het is al meerdere jaren de wens van de gemeente om op het SPOC in Wijhe een kindcentrum te realiseren. Het Kindcentrum Wijhe is een locatie waar verschillende onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen uit Wijhe en Boerhaar worden geclusterd in één gebouw. Om dit plan te kunnen realiseren is een wijziging van het bestemmingsplan benodigd. Het ontwerp van dit bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 30 november 2023 tot en met 10 januari 2024. In deze periode zijn er drie zienswijzen over het plan naar voren gebracht. De zienswijzen leiden niet tot een wijziging in het plan. Wel is er in overleg met het waterschap een ambtelijke wijziging in de regels van het bestemmingsplan doorgevoerd. Het college van B&W wordt daarom voorgesteld om het bestemmingsplan gewijzigd voor te leggen aan de gemeenteraad.

  Toezeggingen

  Titel
  Verkeersbewegingen Raalterweg ontmoedigen
  Werking shared spaces
 6. 6

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer Marcel Blind
  Initiatiefnemer diende eerder een verzoek in voor de realisatie van een kleinschalig woningbouwplan aan de Eikelhofweg 5 aan de rand van de kern Boskamp. Het college van B&W besloot om onder voorwaarden planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen. Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met een herziening van het bestemmingsplan.

 7. 7
  Sluiting