Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Oordeelsvormend

maandag 12 februari 2024

20:20 - 22:00
Locatie

Raadzaal, Raadhuisplein 1 Wijhe

Toelichting

Geachte mevrouw, heer,
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare oordeelsvormende raadsbijeenkomst van de gemeente Olst-Wijhe, die gehouden wordt op maandag 12 februari 2024 om 20.20 uur (of later als de besluitvormende raadsvergadering daartoe aanleiding geeft) in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe. U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live
Namens de voorzitter,
J.T.J.J. (Jacqueline) van Zwam
Raadsgriffier

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Spreekrecht inwoners
 4. 4

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: burgemeester mevrouw Y.P. (Yvonne) van Mastrigt
  Jaarlijks wordt op basis van de modelverordening van de VNG de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geactualiseerd. Deze wijzigingsronde bevat extra bepalingen in relatie tot Openbare Orde en Veiligheid, extra bepalingen voor het gebruik van vuurwerk en tot slot de mogelijkheid ontheffing te verlenen van de standaardvoorschriften zoals vastgelegd in het geluidbeleid bij evenementen. Daarnaast richt de actualisatie zich op een leesbare en heldere APV die juridisch en beleidsmatig consistent is.

 5. 5

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: burgemeester mevrouw Y.P. (Yvonne) van Mastrigt
  In 2016 heeft de gemeenteraad zowel een gedragscode voor raadsleden als voor leden van het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Door de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur, maar ook door diverse ontwikkelingen en nieuwe inzichten, is het noodzakelijk dat er een actualisatie plaatsvindt. In de nieuwe gedragscode wordt onder andere vastgelegd hoe politieke ambtsdragers om moeten gaan met nevenfuncties, het ontvangen van geschenken, het indienen van declaraties en over het gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Daarnaast wordt een nieuw protocol vastgesteld:’ Hoe te handelen bij een vermoeden van een integriteitsschending van het gemeentebestuur Olst-Wijhe’.

 6. 6

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouders: wethouder de heer H. (Hans) Olthof, wethouder mevrouw (J.) Judith Compagner en wethouder de heer M. (Marcel) Blind
  In de context van de heroverwegingsoperatie in 2021 is een (verkorte) bestuurskrachtmeting uitgevoerd waarbij de opgaven van de gemeente Olst-Wijhe zijn afgezet tegen de zogenoemde hulpbronnen (bestuurders, medewerkers, financiën, samenwerking en samenleving). Op basis van dit onderzoek is vastgesteld dat de gemeente Olst-Wijhe met de huidige wijze van organiseren niet toekomstbestendig is. Naar aanleiding hiervan is een onderzoek uitgevoerd waarbij verschillende toekomstscenario’s voor de gemeente Olst-Wijhe in kaart zijn gebracht. Dit is vertaald in het rapport “meanderen langs de IJssel” waarin wordt voorgesteld om de komende jaren toe te werken naar het scenario “netwerkgemeente”.

 7. 7
  Sluiting