Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Oordeelsvormend

maandag 10 juni 2024

20:20 - 22:00
Locatie

Raadzaal, Raadhuisplein 1 Wijhe

Toelichting

Geachte mevrouw, heer,
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare oordeelsvormende raadsbijeenkomst van de gemeente Olst-Wijhe, die gehouden wordt op maandag 10 juni 2024 om 20.20 uur(of later als de besluitvormende raadsvergadering daartoe aanleiding geeft) in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe. U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live
Namens de voorzitter,
Anne-Marie Holleman
Raadsgriffier

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Spreekrecht inwoners
 4. 4

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder mevrouw Judith Compagner
  Het Kindcentrum Olst is in de realisatiefase aanbeland. Namens schoolbesturen De Mare, mijnplein, kinderopvangorganisatie KOOS en de gemeente Olst-Wijhe neemt Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) deze realisatie voor haar rekening. Als onderdeel van de uitvoering van het project gaat het college van B&W op 22 juli huurovereenkomsten en een opstalrecht aan en wordt op 16 juli aanstaande een borging afgegeven jegens BNG om een lening aan te trekken. Het college is hiertoe alleen bevoegd als de raad de hiervoor noodzakelijke besluiten neemt. Dat is de reden dat aan de raad wordt voorgesteld om deze besluiten te nemen. Het gaat om twee besluiten: bekostigingsbesluit en borgingsbesluit. Als dat gebeurd is, kan de bouw van het kindcentrum eind dit jaar beginnen.

 5. 5

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder mevrouw Judith Compagner
  De pijlers voor de toekomst vormen cruciale bouwstenen voor de uiteindelijke toekomstvisie op de fysieke leefomgeving van de gemeente. De visie gaat over hoe we richting 2050 wonen, werken, recreëren, onze energie opwekken, water afvoeren en vasthouden, voor elkaar zorgen en nog veel meer. Het gaat om de volgende drie pijlers:
  · Waterrijke en groene gemeente in balans
  · Gemeenschapskracht in een gezonde leefomgeving
  · Ruimte voor duurzaam en lokaal ondernemen
  De 'Pijlers voor de toekomst' zijn het resultaat van een intensief participatietraject waarin inwoners, scholieren, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen actief hebben meegedacht. In de volgende fase worden de pijlers verder uitgewerkt naar de omgevingsvisie en de vertaling in de verschillende gebieden van Olst-Wijhe. Na de beeldvormende raadsvergadering op 13 mei wordt de raad nu om een oordeel gevraagd.

 6. 6
  Sluiting