Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Besluitvormend

maandag 26 juni 2023

21:00 - 22:00
Voorzitter
Burgemeester
Toelichting

Geachte mevrouw, heer,
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Olst-Wijhe, die gehouden wordt op maandag 26 juni 2023 om 21:00 uur (of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft) in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe.
U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live
(Aan de oorspronkelijke agenda zijn agendapunten toegevoegd die vanwege tijdgebrek niet besluitvormend besproken konden worden op 19 juni 2023 (punten 8, 9 en 10). Deze nieuwe agenda treft u hierbij aan)
De voorzitter,
mr. Y.P. (Yvonne) van Mastrigt.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 3

 3. 4
  Vragenronde raadsleden
 4. 5
  Mededelingen
 5. 6
  Vaststellen overzicht moties en toezeggingen
 6. 8

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer M. (Marcel) Blind
  Na inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente verplicht om participatie toe te passen bij het maken van een omgevingsvisie, een programma (onder de Omgevingswet) of een omgevingsplan. Ook de aanvrager van een omgevingsvergunning wordt gestimuleerd om participatie te organiseren. De gemeente is onder de Omgevingswet ook verplicht om participatiebeleid vast te stellen voor de verschillende Omgevingswet-instrumenten. Met het Participatiebeleid Omgevingswet wordt daarin voorzien. Het voorstel is op 22 mei jl. beeldvormend besproken en op 19 juni oordeelsvormend.

 7. 9

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder mevrouw J. (Judith) Compagner
  Het Participatiehandvest is een wederzijdse afspraak van raad, college en ambtelijke organisatie over hoe participatie wordt gezien en toegepast. Dit handvest wordt door het college én door de raad vastgesteld en is voor de medewerkers het vertrekpunt in het organiseren van participatie binnen plannen/projecten/processen. Aan de raad wordt gevraagd om dit handvest vast te stellen. Het voorstel is op 22 mei jl. beeldvormend besproken en op 19 juni oordeelsvormend.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Handvest Participatie Aangenomen
 8. 10

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder mevrouw J. (Judith) CompagnerOp 31 oktober 2022 heeft een besluitvormende raadsvergadering plaatsgevonden over eventuele bezuinigingen in het “voorliggend veld”. Dit zijn algemene voorzieningen waar inwoners in Olst-Wijhe zonder indicatie gebruik van kunnen maken voor (ondersteunings)vragen en ontmoeting.
  De gemeenteraad heeft vorig jaar geconcludeerd dat er meer vergelijkingsmateriaal en dus tijd nodig is om vast te stellen of er nog efficiency mogelijkheden zijn. Afgesproken is om nader onderzoek te doen. Dit onderzoek is nu afgerond. Daarnaast is een voorstel over invulling van mogelijke bezuinigingen vanaf 2024 ontwikkeld. De hieruit behaalde financiële voordelen worden in dit voorstel ingezet op het versterken van de preventie-activiteiten binnen het sociaal domein. Het voorstel is op 19 juni jl. oordeelsvormend besproken.

 9. 11.*

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder mevrouw J. (Judith) Compagner
  In het afgelopen half jaar is een onderzoek uitgevoerd naar een passende toekomstbestendige invulling van het bibliotheekwerk in Wijhe. Op basis van dit onderzoek wordt aan de raad voorgesteld om een servicepunt te realiseren op de locatie Langstraat 58-60-62. In de Kadernota 2024-2027 is al eenmalig een bedrag van € 54.000 opgenomen voor de exploitatie van dit servicepunt (structureel wordt het servicepunt vanaf 2025 gefinancierd uit de extra middelen die het Rijk via het gemeentefonds beschikbaar stelt voor de versterking van het bibliotheekwerk). In dit voorstel wordt aanvullend een eenmalig bedrag van € 85.000 gevraagd voor de bekostiging van de inrichting van het servicepunt op genoemde locatie en de verhuizing daar naartoe.

  Amendementen

  Titel
  PvdAPvdSD66GLamendement Bibliotheekdef Aangenomen
 10. 12.*

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer M. (Marcel) Blind
  De eigenaren van de verblijfsrecreatieve voorziening ‘De Kappestee’ aan de Kappeweg 17 willen de functie van het perceel wijzigen van ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’ naar ‘Wonen’. De functiewijziging zorgt ervoor dat de bestaande bedrijfswoning en het recreatieverblijf worden omgezet naar twee reguliere woningen. Op basis van het KGO-beleid, waarmee de initiatiefnemers een investering doen in de ruimtelijke kwaliteit, heeft het college van B&W besloten medewerking te verlenen aan het initiatief en een bestemmingsplan in procedure te brengen. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode geen zienswijzen naar voren gebracht. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

 11. 13.*

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer M. (Marcel) Blind
  Initiatiefnemer diende eerder een verzoek in voor de realisatie van drie woningbouwkavels voor starters en senioren direct ten zuiden van de kern Boskamp. Het gaat om het perceel kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie E, nummer 3835. Het college van B&W besloot om onder voorwaarden planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen.

 12. 14.*

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer H. (Hans) Olthof
  De gemeente Olst-Wijhe wil het subsidiebeleid actualiseren. Hiervoor heeft de raad ingestemd met een plan van aanpak en de uitgangspunten die hierbij gehanteerd worden. Centraal uitgangspunt voor de actualisatie van het subsidiebeleid is dat subsidies meer dan nu het geval is worden verbonden aan gemeentelijke beleidsdoelstellingen. De actualisatie betekent geen bezuinigingsopdracht. De Adviesraad Samenleving wordt actief betrokken bij de actualisatie van het subsidiebeleid. Verenigingen en stichtingen in Olst-Wijhe worden in een vroeg stadium geïnformeerd en krijgen de gelegenheid te reageren de actualisatie in het subsidiebeleid. Doelstelling is dat het geactualiseerde subsidiebeleid op 1 januari 2025 in werking treedt.

 13. 15.*

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer H. (Hans) Olthof
  In Regio Zwolle werken we, 22 gemeenten, 4 provincies, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties, samen aan brede welvaart voor alle huidige en toekomstige inwoners en ondernemers. Er is gewerkt aan een nieuwe strategische Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028. We werken samen aan een goede brede welvaart voor onze inwoners en ondernemers van nu en in de toekomst. De meerjarige agenda bestaat uit twee inhoudelijke uitvoeringslijnen: 1. Economie en Arbeidsmarkt en 2. Duurzame groei en leefkwaliteit. Om resultaat te behalen zijn hiervoor randvoorwaardelijk: 1. Public affairs en communicatie en 2. Faciliteren netwerksamenwerking/ organisatiekracht.
  Het college van Olst-Wijhe heeft tijdens haar besluitvorming over de meerjarige agenda in mei jl. tevens ingestemd om een brief te sturen aan het Regiobestuur, waarin gevraagd wordt toe te zeggen over twee jaar een midterm review op de regio agenda uit te voeren. Op deze wijze kunnen college en gemeenteraad tijdig beoordelen of de extra financiële middelen en menskracht voor nieuwe thema's ook gerechtvaardigd zijn voor de periode 2026-2027. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de inhoud van de Meerjarige Agenda Regio Zwolle.

 14. 16

  * Deze onderwerpen komen voorafgaand aan deze vergadering aan de orde in een oordeelsvormende bijeenkomst. Afhankelijk van de vraag of deze direct door kunnen voor besluitvorming zullen ze in deze vergadering worden behandeld, dan wel komt het desbetreffend agendapunt te vervallen. Bij het vaststellen van de agenda aan het begin van deze vergadering wordt daarover beslist.

 15. 17