Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Besluitvormend

Begroting

maandag 13 november 2023

20:00 - 22:00
Voorzitter
Burgemeester
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Olst-Wijhe, die gehouden wordt op maandag 13 november 2023 om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe.
U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live
De voorzitter,
mr. Y.P. (Yvonne) van Mastrigt.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Vragenronde raadsleden
 4. 4
  Mededelingen
 5. 5
  Vaststellen overzicht moties en toezeggingen
 6. 6
  Ingekomen stukken VERVALT
 7. 7

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer H. (Hans) Olthof
  Met dit besluit stelt de gemeenteraad de tweede bestuursrapportage 2023 vast. Hiermee wordt de begroting voor 2023 gewijzigd naar aanleiding van de actuele financiële ontwikkelingen. Het resultaat van de tweede bestuursrapportage is € 0.

  Amendementen

  Titel
  Energietoeslag 2023
 8. 8

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer H. (Hans) Olthof
  De ontwerpbegroting is gebaseerd op de door de raad vastgestelde Kadernota 2024-2027. De uitgangspunten en voorstellen uit dit document zijn in de begroting verwerkt. Voor de jaarschijven 2024 en 2025 presenteert gemeente Olst-Wijhe een sluitende begroting. In deze jaren is dus sprake van een structureel evenwicht. De jaren 2026 en 2027 laten een tekort op de begroting zien, dit worden de ravijnjaren genoemd. Door het presenteren van een sluitende begroting in 2024 en 2025 aangevuld met een realistische begroting in de jaren daarna, volgen wij het begrotingsadvies 2024-2027 van de VNG. Het voorstel is op 30 oktober jl. oordeels-vormend besproken.

  Amendementen

  Titel
  Amendement woonlasten niet onnodig verhogendef, VVD, GB verworpen

  Moties

  Titel
  Motie Ondersteuning middeninkomens verduurzaming
 9. 9

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer H. (Hans) Olthof
  Door vaststelling van de financiële uitgangspunten voor de begroting 2024 zijn afspraken vastgelegd over de te heffen gemeentelijke belastingen en retributies en de hoogte van de daarbij behorende tarieven. Om tot heffing over te gaan stelt de gemeenteraad vooraf belastingverordeningen met tarieven vast. Het vaste tarief voor de afvalinzameling bij huishoudens wordt verhoogd van € 206,88 naar € 217,80 vanwege verschillende prijsstijgingen, zoals brandstofprijzen, energieprijzen, de afvalbelasting en een vaste bijdrage per ton restafval ter verbetering van de kwaliteit van de teruggewonnen grondstoffen.

 10. 9.a

  Moties

  Titel
  Nieuw agendapunt GB, GL, D66, PvdS, CDA, VVD en PvdA Motie Vreemd Woningsplitsing
 11. 10
  Sluiting
 12. 11