Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Besluitvormend

Begroting

maandag 7 november 2022

20:00 - 22:00
Voorzitter
Burgemeester
Toelichting

Geachte mevrouw, heer,
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Olst-Wijhe, die gehouden wordt op maandag 7 november 2022 om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe.
U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live
De voorzitter,
mr. Y.P. (Yvonne) van Mastrigt.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 3

  De heer Brandsma van D66 neemt tijdelijk ontslag. Van zijn vervanger, de heer T. Mulder, worden de geloofsbrieven onderzocht en wordt besloten over zijn toelating tot lid van de raad.

 3. 4

  De beëdiging vindt plaats door het afleggen van de eed of belofte in handen van de voorzitter.

 4. 5
  Vragenronde raadsleden
 5. 6
  Mededelingen
 6. 8

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer H. (Hans) Olthof
  Met dit besluit stelt de gemeenteraad de tweede bestuursrapportage 2022 vast. Hiermee wordt de begroting voor 2022 gewijzigd naar aanleiding van de actuele financiële ontwikkelingen. Het betreft een positief resultaat van afgerond € 71.000,- dat ten gunste van de reserve Nader te bestemmen middelen wordt gebracht.

 7. 9

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer H. (Hans) Olthof
  De ontwerpbegroting is gebaseerd op de door de raad vastgestelde Kadernota 2023-2026. De uitgangspunten en voorstellen uit dit document zijn in de begroting verwerkt.
  De conclusie is dat de (meerjaren)begroting over alle jaren een positief resultaat laat zien. Een aantal punten worden in het raadsvoorstel tot vaststelling van de begroting 2023 nader uitgewerkt: de ophoging van de inkomsten jeugdhulp van 75% naar 100%, de consequenties van de Septembercirculaire 2022, een budget in verband met de stijging van de energielasten, de afweging van gewenst nieuw beleid uit de kadernota en het afwegen van eenmalige bedragen voor concreet nieuw beleid voor 2023 (als vertaling van de strategische raadsagenda en het bestuursakkoord 2022-2024) (SRA/BA).
  Het positieve financiële meerjarenperspectief biedt een goed uitgangspunt voor de behandeling van de Kadernota 2024-2027. In het voorjaar van 2023 wordt namelijk gekeken welke structurele ruimte er is voor nieuw beleid. Deze begroting is opgesteld in een periode van grote onzekerheid voor veel inwoners, organisaties en ondernemers. Die onzekerheid wordt al langere tijd veroorzaakt door de gevolgen van corona, de verlaging van de CO2-uitstoot en een tekort op de woningmarkt. Sinds dit jaar zijn daar de zorgen over een hoge energierekening en forse inflatiecijfers bij gekomen. Al deze zaken vragen om ingrijpende veranderingen in een tijd waarin de gemeente te maken heeft met een grote vraag naar medewerkers op een (te) krappe arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat de ambtelijke organisatie onder grote druk staat. Maar de grote lijn is dat er de komende jaren financieel meer mogelijkheden zijn dan de afgelopen jaren. Het voorstel is op 24 oktober jl. oordeelsvormend besproken.

 8. 10

  VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Portefeuillehouder: wethouder de heer H. (Hans) Olthof
  Door vaststelling van de financiële uitgangspunten voor de begroting 2023 zijn afspraken vastgelegd over de te heffen gemeentelijke belastingen en retributies en de hoogte van de daarbij behorende tarieven. Om tot heffing over te gaan stelt de gemeenteraad vooraf belastingverordeningen met tarieven vast.

 9. 11
  Sluiting
 10. 12